Trụ sở chính
Chi Nhánh Hà Nội
Văn phòng giao dịch số 1
Văn phòng giao dịch 2
Văn phòng giao dịch 3
Xưởng 1
Xưởng 2
Xưởng 3